IP Phone Directory (Aranya Bhawan)

S.No. Name Post IP Phone no.
1 Dr. D.N. Pandey PCCF (HoFF) 28651
2 Sh. Rajeev k. Goyal PCCF WP&FS 23071
3 Sh. S.K. Jain PCCF (DEVELOPMENT) 23063
4 Sh. S.K. Dubey PCCF (ADMINISTRATION) 23061
5 Sh.  Arimdam Tomar APCCF & CWLW 23079
6 Sh. Venkatesh Sharma APCCF L&L 23074
7 Sh. Uday Shankar APCCF FOREST PROTECTION 23072
8 Sh. K.C MEENA APCCF PRODUCTION 23068
9 Ms. Shikha Mehra APCCF CAMPA 23076
10 Sh. Arijit Banerjee  APCCF IT 23078
11 Sh. Munish Kumar Garg APCCF M&E 23064
12 Sh. Govind S. Bhardwaj APCCF FCA 23070
13 Sh. S.K. Jain APCCF HQ 23075
14 Sh. Devraj FA 23077
15 Smt. Akansha Mahajan CCF WILDLIFE JAIPUR 23067
16 Sh. Z.A. Khan CCF ESTABLISHMENT 23069
17 Sh. Ashok Jain DCF IT 23062
18 Sh. Rajesh Vashistha ACP (DY. DIRECTOR) 23073