Name Post IP Phone no.
  Sh. Munish Kumar Garg PCCF (HoFF) 28651
  Sh. Pavan Kumar Upadhyay PCCF & CWLW 23079
  Sh. Arimdam Tomar PCCF WP&FS 23071
  Sh. Arijit Banerjee  PCCF (ADMINISTRATION) 23078
  Sh. Rajesh Kumar Gupta APCCF (WILDLIFE) 23061
  Sh. Venkatesh Sharma APCCF L&L 23070
  Sh. K.C. Meena APCCF FOREST PROTECTION  23068
  Sh. Uday Shankar APCCF PRODUCTION 23072
  Ms. Shikha Mehra APCCF FCA 23076
  Sh. K.C.A. Arun Prasad APCCF HQ 23074
  Mrs Nidhi Mehta FA 23077
  Sh. Ashok Jain DCF IT 23062
  Sh. Rajesh Vashistha ACP (DY. DIRECTOR) 23073